Uddannelse, viden og forskning

Hos SILM Fonden ved vi, at uddannelse er nøglen til velstand og velfærd og dermed det gode liv. Samtidig gør den globale udvikling, at det kun er dem, der har ressourcerne til at efterleve de økonomiske-, teknologiske-, politiske- og sociale forandringer, som kan overleve i et globalt og konkurrencepræget marked. Disse forhold stiller højere og højere krav til uddannelsen af børn og unge, der skal sikre kvantitet og kvalitet på et lokalt, men også et globalt plan. Derfor støtter og prioriterer SILM Fonden uddannelsesrelaterede projekter højt.

Vi tror på, at der findes ressourcer i enhver af os, og vi stræber efter at give en støttende hånd til uddannelsesrelaterede projekter. Ligeledes anser vi viden og forskning som værende en vigtig drivkraft i samfundsudviklingen. Vi mener, at vi har et ansvar overfor det samfund vi lever i, og vil i denne forbindelse gerne give en støttende hånd til projekter og aktiviteter, der fremmer samfundsudviklingen, og skaber bedre vilkår for alle. SILM Fonden lægger stor vægt på videns- og forskningsprojekter, som øger den videnskabelige og tekniske viden, herunder viden vedrørende mennesker, kultur og samfund.

Inklusion, integration og mangfoldighed

Integration handler om at forene og skabe en større helhed. Hos SILM Fonden tror vi, at et mangfoldigt samfund sammen med en interkulturel politik vil styrke hele samfundet. For os handler det ikke kun om at leve godt side om side hver for sig – det handler i allerhøjeste grad om at leve sammen. I den anledning stiller vi hele tiden os selv spørgsmålet; Hvordan kan vi bidrage til at leve i fællesskab? Derfor støtter vi tværkulturelle projekter og aktiviteter, der er med til at fremme inklusionen, integrationen og ikke mindst mangfoldigheden blandt alle samfundsgrupper i Danmark.

Vi føler os forpligtet til at sikre, at alle borgere – uanset social-, økonomisk-, kulturel- og religiøs tilhørsforhold – føler sig velkommen i det danske samfund og får en følelse af, at de er en del af en helhed. I den forbindelse, mener vi, at frivillige ildsjæle, institutioner, foreninger og organisationer spiller en vigtig rolle, hvorfor vi støtter disses bestræbelser på at værdsætte, fremme og fejre forskellighederne i det danske samfund.

Sport og motion

SILM Fonden støtter forskellige projekter indenfor sport og fritid, der giver lyst til motion, leg og friluftsliv. Glæden ved kropslig udfoldelse og socialt samvær ved de fysiske aktiviteter er vigtige faktorer for os, og derfor har projekter og aktiviteter indenfor sport og fritid, der inspirerer og fremmer lysten til motion i samfundet høj prioritet hos os.

Vi foretrækker projekter og aktiviteter, der er åbne, involverer mange og indeholder nye og anderledes måder at tænke sport, motion og friluftsliv, der tilpasser sig forskellige gruppers livssituation, ønsker og behov, på. Samtidig lægger vi vægt på, at projekterne skaber nye tilbud muligheder for gode oplevelser, der fremmer motivationen og inspirerer aktive, men især ikke aktive til at dyrke motion.

Kultur

Hos SILM Fonden mener vi, at kulturlivet, ligesom samfundet, skal være mangfoldigt og sætter derfor en ære i at støtte projekter og aktiviteter, der bidrager til forskelligartet folkelig deltagelse i det offentlige rum.

Vi støtter projekter og aktiviteter, der tilfører hverdagen kreativitet, underholdning og skaber rammerne for socialt samvær. I den forbindelse foretrækker vi kulturelle udbud, der spænder bredt og beriger den enkelte dansker med social kapital og dermed skaber gode forudsætninger for det gode liv i Danmark.

 

Uddelingspolitik og retningslinjer

 

SILM FONDENS UDDELINGSPOLITIK

Hensigten med uddelingspolitikken er at fastlægge og styre forventningerne til potentielle støttemodtagere, herunder hvad der kan ydes støtte til samt at fastsætte reglerne for udbetaling og rapportering af tilskud. 

Bestyrelsen for SILM Fonden fastlægger årligt et beløb, som fonden vil uddele til almennyttige og velgørende formål. 

Uddelingspolitikken for SILM Fonden er udarbejdet under hensyntagen til, at fonden har begrænsede midler til uddeling.
Alle modtagere af donationer fra SILM Fonden offentliggøres med navn og modtaget beløb i fondens legatarfortegnelse, ligesom støttemodtagere forpligter sig til at stille sig til rådighed for artikel i pressen, de sociale medier samt på fondens hjemmeside mv.

Støtte til projekter og aktiviteter fra SILM Fonden søges elektronisk via uddeling@silm.dk

UDDELINGSPOLITIK

 

Retningslinjer for ansøgninger til SILM Fonden

Ansøgninger til fonden skal fremsendes via e-mail og ansøgeren skal opgive:

  1. Udfyldelse af formularen på hjemmesiden. – Ansøgers (den ansvarliges) navn, CVR/SE nummer (CPR-nummer for enkeltpersoner), e-mailadresse, telefon samt evt. adresse på hjemmeside.
  2. Hvis gruppe eller forening: Foreningens formål, oversigt over bestyrelse eller gruppens øvrige medlemmer samt seneste årsregnskab.
  3. Kort beskrivelse (max 2-4 sider) af det projekt, hvortil der søges midler. Beskrivelsen skal indeholde en klar tilkendegivelse af, hvilke resultater der forventes, tidsramme og samlet budget. Antallet af bilag skal begrænses. Fondsbestyrelsen vil om nødvendigt indkalde yderligere oplysninger om projektet.
  4. Tilkendegivelse af, hvordan støtte fra fonden vil blive synliggjort.
  5. Bankoplysninger (på hvilken konto skal pengene indsættes).
  6. Oplysning om hvilke andre fonde, der søges til projektet.
  7. Oplysning om, hvilken dokumentation for projektets gennemførelse og resultater fonden vil få tilsendt og hvornår.
FORMULAR